Psychiatrická ambulancia
a ambulancia medicíny drogových závislostí

Oznamy

  • Psychiatrická ambulancia a ambulancia medicíny drogových závislostí v Poprade má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. Prijímame všetkých pacientov, prosím objednávajte sa na telefónnom čísle 0910 914 212.

Ordinačné hodiny

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:30

O MNE

MUDr. Mária Vnenčáková

Študovala som a úspešne ukončila Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v roku 2005. Začala som pracovať v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore, ktorý sa špecializuje na liečbu všetkých druhov závislostí, a pokračovala som v predatestačnej príprave na psychiatrickom oddelení v Levoči. V roku 2010 som absolvovala špecializáciu v odbore psychiatria a bola som zaradená do certifikačnej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí.

V súčasnosti sa venujem liečbe všetkých duševných porúch a špeciálne liečbe závislostí. Taktiež vykonávam súdnoznaleckú činnosť v odvetví psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria).

SLUŽBY

# Prehliadky a lekárske posudky Cena
1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 30 €
2. o zdravotnej spôsobilosti na držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 30 €
3. o zdravotnej spôsobilosti – iné (pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom, pred prácou v zahraničí, pred nástupom na špecializačný kurz, pred štúdiom, pred športovou súťažou) 30 €
# Výkony na výslovnú žiadosť pacienta/klienta (Žiadosť o poskytnutie zdravotného výkonu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti) Cena
1. vyšetrenie pre posúdenie indikácie sociálnych výhod (žiadosť o preukaz ZŤP, o peňažný príspevok na kompenzáciu, o odkázanosti na sociálnu službu a pod.) 20 €
2. vyšetrenie pre sociálnu alebo komerčnú poisťovňu 20 €
3. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko – právne, trestno – právne a správne konanie 20 €
4. vydanie lekárskeho potvrdenia (stručný výpis) 5 €
5. súhrnný výpis zo zdravotnej dokumentácie 10 €
6. vystavenie bodového ohodnotenia na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia 20 €
7. komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta mimo ambulancie (vo vlastnom domove, v sociálnom zariadení) na výslovnú žiadosť pacienta alebo príbuzného, po dohode s lekárom 50 €
8. návšteva zdravotnej sestry u pacienta vo vlastnom domove / v sociálnom zariadení na vlastnú žiadosť pacienta alebo príbuzného, po dohode so zdravotnou sestrou 20 €
# Výkony pre pacienta/klienta nezazmluvnených zdravotných poisťovní (ZP) / bez zdravotného poistenia v zmluvnej zdravotnej poisťovni Cena
1. prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie (celkové vyšetrenie, anamnéza, diagnostika, preštudovanie dokumentácie, liečba, vypracovanie nálezu) 20 €
2. podrobné psychiatrické vyšetrenie pred začatím liečby (nové psychiatrické vyšetrenie od 6 mesiacov do 1 roka od posledného vyšetrenia na našej ambulancii) 15 €
3. kontrolné psychiatrické vyšetrenie, s verbálnou intervenciou 10 €
4. kontrolné psychiatrické vyšetrenie stabilizovaného pacienta, bez verbálnej intervencie 5 €
5. zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od príbuzného alebo iných, k chorému vzťahovo významných osôb a poučenie rodinného príslušníka 10 €
6. vypísanie návrhu na ústavnú protialkoholickú / protitoxikomanickú liečbu v špecializovanom zariadení 10 €
# Výkony špecifické pre ambulantnú psychiatrickú starostlivosť Cena
1. poradenstvo a konzultácia v oblasti psychického zdravia pre pacienta alebo jeho príbuzných, vyšetrenie bez uvedeného zdravotného dôvodu, ktoré nemá liečebný účel, na žiadosť pacienta (intervencia v oblasti bio – psycho – sociálno - spirituálneho zdravia – 1 sedenie, do 15 min.) 10 €
2. preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva (rozhodnutie Okresného dopravného inšpektorátu PZ, pozn. cena nezahŕňa potrebné laboratórne vyšetrenia v biochemickom laboratóriu) 50 €
Celý cenník v PDF

KONTAKT

Adresa

Mnoheľova 2, Poliklinika ADUS, 05801 Poprad

Telefón

Zdravotná sestra

0910 914 212

Lekár

0949 222 557